Obchodní podmínky pro zprostředkování prodeje zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu a pro prodej zájezdů - Plavby.net

Obchodní podmínky pro zprostředkování prodeje zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu a pro prodej zájezdů

(účinnost od 1. ledna 2019)
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při zprostředkování prodeje zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu (§ 2445 a násl. obč. zák.) a při prodeji zájezdů (§ 2521 a násl. obč. zákona)
FLY UNITED má uzavřeny smlouvy s pořadateli zájezdů a je autorizovaným zprostředkovatelem zájezdů. Nabídka zprostředkovávaných zájezdů, která je uvedena na webech FLY UNITED je sestavována podle elektronicky přijímaných dat od jednotlivých cestovních kanceláří – pořadatelů zájezdů. Pořadatelé zájezdů data pravidelně aktualizují, a to na základě svých potřeb a uvážení. FLY UNITED nezodpovídá za správnost a úplnost těchto dat, popř. za jejich změny. FLY UNITED si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zájezdu, u něhož se vyskytují prokazatelně chybná data (zejména chybně uvedená cena).
Zákazník bere na vědomí, že za poskytnutí zájezdu podle uzavřené smlouvy o zájezdu má odpovědnost výlučně pořadatel zájezdu podle svých obchodních podmínek.
FLY UNITED je oprávněn zprostředkovávat také prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu.
FLY UNITED má koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře, takže v některých případech vystupuje také jako pořadatel zájezdu.
Jakmile si zákazník vybere zájezd, jehož pořadatelem je FLY UNITED, FLY UNITED se zákazníkem uzavírá smlouvu o zájezdu, která nahrazuje potvrzení o zájezdu. Zákazník svým podpisem nebo elektronickým potvrzením smlouvy potvrzuje, že údaje o cestujících jsou správné a že vyjmenované služby odpovídají jeho objednávce.

Změna ceny zájezdu
FLY UNITED může zvýšit cenu zájezdů z následujících důvodů:
Zvýší-li se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu nebo c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru více než o 10 %. Pokud odešle FLY UNITED oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

Pokyny k zájezdu
Další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které nejsou obsahem smlouvy o zájezdu nebo potvrzení o zájezdu FLY UNITED doručí zákazníkovi nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že je jeho povinností se řídit pokyny FLY UNITED, zejména se včas dostavit k odjezdu zájezdu a tomuto požadavku přizpůsobit svou individuální dopravu do místa nástupu na zájezd.

Změny jednotlivých dohodnutých služeb
Změny a odchylky jednotlivých služeb, které mají být poskytnuty podle smlouvy o zájezdu jsou v nezbytných případech přípustné. Jde zejména o změnu letecké společnosti, trasy cesty a mezipřistání, záměnu hotelů stejné kategorie ve stejném pobytovém místě apod. V těchto a podobných případech se nejedná o změnu podmínek smlouvy o zájezdu ani o porušení závazků ze strany FLY UNITED.

Zrušení zájezdu ze strany FLY UNITED
FLY UNITED je oprávněn zrušit zájezd, pokud z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky uzavřené smlouvy. Dále je FLY UNITED oprávněn zájezd zrušit při nenaplnění minimálního počtu osob nutného pro realizaci takového zájezdu ve lhůtě uvedené ve smlouvě o zájezdu, pokud bude zájezd z tohoto důvodu zrušen. V tomto případě bude zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta změna smlouvy o zájezdu. Pokud zákazník změnu smlouvy neakceptuje, bude zákazníkovi vrácena jím zaplacená částka za zájezd. Zákazníkovi ale nevzniká nárok na náhradu škody. FLY UNITED má dále právo zájezd zrušit v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na FLY UNITED rozumně požadovat. Pokud FLY UNITED zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dní před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

Zvláštní podmínky účasti na zájezdu
Účast na zájezdu je podmíněna, pokud v daném případě není smlouvou o zájezdu stanoveno jinak:
 1. U osob mladších 15 let účastí dospělé osoby, která bude v průběhu zájezdu dohlížet na osobu mladší 15 let
 2. U osob mladších 18 let souhlasem zákonného zástupce v případě, že se nezletilý účastní zájezdu sám (bez účasti zákonného zástupce)
 3. Osoby starší 65 let, osoby invalidní a osoby, které trpí chronickým onemocněním se zájezdu zúčastňují na vlastní riziko a nebezpečí (doporučuje se konzultace s lékařem), zda je účast na zájezdu vhodná)
 4. Mezi další zvláštní podmínky dále patří zejména:
  - udělení vstupního víza
  - předepsané očkování

Vybírání záloh na zájezdy a termíny doplatků ceny:
Pokud je pořadatelem zájezdu FLY UNITED, je záloha ve výši 50% z ceny zájezdu splatná do 7 kalendářních dnů od potvrzení závazné rezervace, doplatek potom nejpozději 2 kalendářní měsíce před začátkem zájezdu. V případě, že je zájezd rezervován méně, než 2 kalendářní měsíce před odjezdem, je celá cena zájezdu splatná v okamžiku potvrzení rezervace
Pokud je FLY UNITED pouze zprostředkovatelem zájezdu, potom se platby záloh a doplatků řídí obchodními podmínkami pořadatele zájezdu.

Nároky z vad zájezdu a jejich uplatňování
Reklamace vad zájezdu musí být uplatněna přímo u pořadatele zájezdu. Postupy pro reklamace jsou upraveny v obchodních podmínkách příslušného pořadatele zájezdu.
Pokud je pořadatelem zájezdu FLY UNITED, zákazníci při reklamaci postupují podle Reklamačního řádu FLY UNITED.

Obchodní podmínky pro prodej okružních plaveb
 1. FLY UNITED při prodeji okružních plaveb vystupuje jako zprostředkovatel, který pro jednotlivé lodní společnost i zprostředkovává uzavření smlouvy o přepravě, jejímž předmětem je služba přepravy po moři. Účastníky této smlouvy je dopravce (lodní společnost) a zákazník.
 2. Okružní plavby se prodávají na základě Smlouvy o zajištění okružní plavby (dále jen „Smlouva“), která nemusí být vyhotovena v písemné podobě. FLY UNITED tedy může zákazníkovi místo smlouvy o zajištění okružní plavby vydat příslušný písemný doklad o zakoupení služby (voucher, lodní lístek, potvrzení o rezervaci kajuty apod.)
 3. Smluvní vztah mezi zákazníkem a FLY UNITED vzniká uzavřením písemné nebo ústní Smlouvy, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy zákazník ve lhůtě stanovené FLY UNITED uhradí stanovenou cenu okružní plavby nebo stanovenou zálohu a FLY UNITED zákazníkovi potvrdí rezervaci okružní plavby.
 4. Vzhledem ke zvláštnímu charakteru plavby po moři se okružních plaveb mohou zúčastnit nezletilé osoby jen v doprovodu osoby zletilé. Dále se okružní plavby nemohou zúčastnit nezletilé osoby, které první den plavby nedosáhnou věku 6 měsíců a ženy, které budou v den odjezdu ve 24. týdnu a vyšším týdnu těhotenství. Jednotlivé výletní lodě mají pouze omezený počet kajut uzpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Žádosti o rezervaci okružní plavby pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby se sníženou pohyblivostí proto FLY UNITED přijímá podmíněně s tím, že nemůže garantovat a zajistit, že vše na lodi bude uzpůsobeno jejich potřebám.
 5. Odstoupení od Smlouvy a odstupné
  - FLY UNITED je oprávněn před zahájením okružní plavby odstoupit od Smlouvy z důvodu zrušení okružní plavby lodní společností, v případech tzv. vyšší moci anebo v případech, kdy zákazník poruší své povinnosti stanovené ve Smlouvě. FLY UNITED doručí zákazníkovi písemně odstoupení od smlouvy, přičemž účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení.
  - Zákazník má rovněž právo odstoupit od Smlouvy a to bez uvedení důvodu, nebo jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy popř. proto, že FLY UNITED porušil své povinnosti stanovené ve Smlouvě. Zákazník je povinen písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručit FLY UNITED, přičemž účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení.
  - Jestliže důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy NENÍ porušení povinností FLY UNITED stanovených Smlouvou, je zákazník povinen zaplatit odstupné, které si určuje každá lodní společnost samostatně. Detailní ceník odstupného u té které lodní společnosti zákazník obdrží se Smlouvou. Zároveň je zákazník povinen zaplatit odstupné FLY UNITED. Toto odstupné činí 1500 Kč za osobu
  V ostatním se při prodeji okružních plaveb přiměřeně postupuje podle Všeobecných obchodních podmínek pro prodej zájezdů cestovní kanceláře FLY UNITED s.r.o.. Ve věcech neupravených obchodními podmínkami platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník v platném znění.

Vybírání záloh na okružní plavby a termíny doplatků ceny:
Záloha ve výši 50% z ceny okružní plavby je splatná do 3 kalendářních dnů od vytvoření opce, teprve po zaplacení zálohy je plavba závazně potvrzena. Doplatek plavby je splatný 6 týdnů před vyplutím.
Pokud jde o plavbu prodávanou v režimu Last-minute (zpravidla méně, než tři měsíce před vyplutím), je celá cena plavby splatná v okamžiku potvrzení rezervace.
TOPlist