Ochrana osobních údajů - Plavby.net

Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí – informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky
zpracováno podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“
účinnost ode dne 25. května 2018

Provozovatelem těchto internetových stránek je

Cestovní kancelář FLY UNITED s.r.o.

( dále jen „CK“) IČ 49702891, místo podnikání Petýrkova 3/1955, Praha 4.

Správce a zpracovatel osobních údajů: FLY UNITED s.r.o., cestovní kancelář, Petýrkova 3/1955, 148 00 Praha 4, www.flyunited.cz

V zásadách o ochraně soukromí je popsáno zejména jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je účel zpracování těchto osobních údajů, komu osobní údaje předáváme a jaká jsou práva zákazníků v oblasti přístupu k osobním údajům o nich shromážděných a v oblasti ochrany dat

 1. Účel a rozsah zpracování, právní základ pro zpracování osobních údajů.
  CK poskytuje zákazníkům jako zprostředkovatel (obstaravatel tyto služby:
  Prodej letenek, zajištění hotelového ubytování, půjčení automobilu, zprostředkování cestovního pojištění, zajištění okružních plaveb, obstarání víz popř. další doplňkové služby.
  Za účelem realizace objednaných služeb zpracováváme běžné osobní údaje zákazníků.(Naši zákazníci tyto osobní údaje uvádějí v objednávkových formulářích). Běžnými osobními údaji zákazníků se rozumí jméno a příjmení, datum narození/nebo rodné číslo pro zprostředkování cestovního pojištění, datum narození pro záznamy do věrnostních programů leteckých společností, při letech do některých třetích zemí, pro uzavření smlouvy o zájezdu. Při prodeji letenek on-line zpracováváme ještě kontaktní adresu a kontaktní telefonní číslo zákazníků. Pořadatelé zájezdů vyžadují uvedení bydliště případně kontaktní údaje osoby, které budou poskytnuty informace v případě nenadálé situace v zahraničí. Pro účely obstarání víz zpracováváme vámi uvedené osobní údaje ve vízových formulářích. Poskytnutí těchto osobních údajů ze strany zákazníků je dobrovolné, je však podmínkou pro poskytnutí služeb zprostředkovatelských resp. obstaravatelských a prodejních. Anonymním osobám nelze zprostředkovatelské (obstaravatelské) a prodejní služby poskytnout. Běžné osobní údaje zákazníků jsou elektronicky (zejména prostřednictvím globálních rezervačních systémů) předávány poskytovatelům jednotlivých služeb tj. zejména leteckým společnostem, hotelům, autopůjčovnám, pojišťovně a lodním společnostem. Tyto údaje jsou zabezpečeny šifrováním. Zpracování osobních údajů v CK je ukončeno při realizaci smluvního vztahu. Tato doba se prodlužuje o zákonem stanovenou reklamační lhůtu. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na základě plnění příslušné smlouvy.
 2. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
  Jakmile je zpracování osobních údajů ukončeno, podle daňových předpisů, předpisů o účetnictví a archivnictví popř. předpisů IATA se daňové doklady, které obsahují běžné osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, adresa) a anonymizované písemné podklady k daňovým dokladům ukládají do archivu, který je zabezpečen proti přístupu neoprávněných osob. Daňové doklady se skartovávají ve lhůtách stanovených právními předpisy. Při vystavení daňového dokladu (faktury) se běžné osobní údaje zapisují do databáze zákazníků CK. Tato databáze slouží výhradně pro vnitřní vlastní potřebu CK a to pro případný kontakt s Vámi a pro zasílání nabídky našich služeb. K zasílání nabídky našich služeb prostřednictvím e mailu jsme povinni si vyžádat váš výslovný písemný souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Běžné osobní údaje, které jste nám sdělili, jsou v databázi uloženy po dobu 10 let od okamžiku vystavení daňového dokladu a pak jsou z databáze vymazány.POKUD SI NEPŘEJETE, ABY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE v rozsahu jméno, příjmení, adresa, (mailová nebo kontaktní) byly v této databázi uloženy, prosíme, abyste nám to sdělil/la písemně na adresu info@aas.cz a my vaše osobní údaje z databáze ihned VYŘADÍME (vymažeme).Při použití webových formulářů popř. emailového sdělení předpokládáme, že souhlasíte s použitím vámi sdělených osobních údajů pro daný účel. Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na to, aby naši zaměstnanci dodržovali mlčenlivost a pravidla ochrany vašeho soukromí, která jsou stanovena shora uvedeným Nařízením, příp. prováděcími předpisy a našimi vnitřními předpisy.
 3. Předávání osobních údajů do třetích zemí
  K takovému předání může dojít v případě, že požadujete, abychom vám ve třetí zemi zajistili zejména ubytování, pobyt, půjčení auta, okružní plavbu apod. Anebo chcete zajistit letenku nízkonákladového dopravce, který má sídlo ve třetí zemi. Dalším případem je zajištění vstupního víza do třetí země. Ve všech těchto případech postupujeme podle ustanovení čl. 49 odst. 1, písm. b) shora uvedeného Nařízení.
 4. Práva našich zákazníků v oblasti ochrany osobních údajů
  Máte právo požadovat, abychom vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, abychom tyto údaje opravili nebo vymazali, abychom omezili zpracování těchto údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a rovněž můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů a podat stížnost. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 13, čl. 15-22 a 34 shora uvedeného Nařízení. Plné znění tohoto nařízení je uveřejněno na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů, www. uoou.cz
Pokud jako tzv. subjekt údajů zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu (kupř. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Pokud je vaše žádost shledána jako oprávněná, CK je povinen neprodleně odstranit závadný stav.. Pokud by CK vaší žádosti nevyhověl, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Na Úřad se můžete se svou stížností obrátit i přímo.
Informace o zpracování rodného čísla pro zprostředkování cestovního pojištění.
CK je zprostředkovatelem Evropské cestovní pojišťovny. Pro účely sjednání pojištění je podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění pojistitel oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka a pojištěné osoby. Tato identifikace se provádí prostřednictvím rodného čísla. Uvedení rodného čísla při uzavírání pojistné smlouvy přímo v cestovní kanceláři (tedy ne při uzavírání pojistné smlouvy on-line) je dobrovolné, ovšem je podmínkou zprostředkování uzavření smlouvy o cestovním pojištění (postup podle ustanovení § 13 c písm. b) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.) Rodné číslo je elektronicky předáváno pojistiteli a v naší dokumentaci je následně vymazáno, takže vaše rodná čísla neshromažďujeme.
TOPlist