Reklamační řád - Plavby.net

Reklamační řád

Reklamační řád cestovní kanceláře FLY UNITED s.r.o. (dále jen „CK“) se sídlem Petýrkova 3/1955, Praha 4 - Chodov, 148 00, IČ 49702891. Tento reklamační řád stanovuje rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka, která vyplývají z odpovědnosti CK za vady služeb CK poskytnutých.

 1. Uplatnění reklamace
  Zákazník je povinen reklamaci uplatnit včas, bez zbytečného odkladu a to písemně popř. ústně. Náležitostí písemné reklamace je uvedení jména, příjmení zákazníka, jeho adresy, co je obsahem jeho reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a pokud možno i odůvodnění reklamace. Pro urychlení vyřízení reklamaceje vhodné uvést i mailový kontakt a telefonní číslo zákazníka. Písemná reklamace musí být zaslána na adresu sídla CK uvedenou shora.
  Reklamaci lze uplatnit i ústně a to v provozní době, v CK na adrese uvedené shora. V tomto případě je zástupce CK povinen sepsat se zákazníkemreklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V tomto protokolu se uvedou osobní údaje zákazníka, datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co reklamuje a proč,jak požaduje reklamaci vyřídit. Pokud zákazník zástupci CK předá podklady, které se týkají reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol resp.potvrzení o přijetí reklamace podepisuje zástupce CK i zákazník, který svým podpisem vyjadřuje souhlas s obsahem tohoto protokolu.
  Reklamace zájezdu musí být u CK uplatněna ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Reklamace jednotlivé služby musí být uplatněna ve lhůtě šesti měsíců od jejich čerpání.
 2. Vyřizování reklamace
  CK je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Rovněž tak je CK povinen vydat zákazníkovi potvrzenío datu a způsobu vyřízení reklamace. CK je povinen rozhodnout o reklamaci – po nutném prověřenískutkových i právních skutečností – ihned.Jedná-li se o složitý případ, pak musí být o reklamaci rozhodnuto do 3 pracovních dnůode dne podání reklamace.
  V případě, kdy je reklamace posouzena zcela nebo zčásti jako důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v poskytnutí náhradní služby, a to v případech , kdy je to možné.V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny.
  Jestliže je reklamace posouzena jako nedůvodná, je CK povinen zákazníka písemně informovat o důvodech zamítnutí jeho reklamace.
  Jestliže nastanou okolnosti, jejichž vznik, průběh popř. následek nezávisí na vůli, postupu a činnosti CK (tzv. vyšší moc) nebo okolností, které jsou na straně zákazníka a na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zajištěné služby, zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
 3. Povinnost součinnosti zákazníka při vyřizování reklamace.
  Je povinností zákazníka poskytnout součinnost nutnou k vyřízení reklamace, tj. zejména podat pravdivé informace o skutkových okolnostech případu a předložit všechny doklady, kterými je možno prokázat skutkový stav, upřesnit své požadavky co do důvodu a výše požadované náhrady apod.

Ve věcech neupravených tímto Reklamačním řádem platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti ode dne 1. ledna 2019.

TOPlist